Apie Lietuvos ginklų savininkų asociaciją

 

Lietuvos ginklų savininkų asociacija įsikūrė 2017 m. rugpjūčio 18 dieną.

Lietuvos ginklų savininkų asociacija (LiGSA) yra juridinis asmuo, savanoriškos narystės pagrindu vienijantis, atstovaujantis ir ginantis ginklų savininkus bei asmenis, siekiančius įsigyti ginklą arba pritariančius žmogaus teisėms gintis ir ginti, o taip pat būti ginamam.

 

Asociacijos veiklos kryptys

 • Konsultuoja asociacijos narius ir jų poreikius tenkinančius subjektus, siekiant kiek galint geriau patenkinti asociacijos narių praktinius poreikius;
 • Atstovauja ir gina asociacijos narių teises bei teisėtus interesus;
 • Rengia siūlymus norminių aktų projektams, įtakojantiems asociacijos ir jos narių teises bei veiklą, ir teikia juos šiuos projektus svarstyti valstybės institucijoms;
 • Organizuoja švietimą ir konsultuoja asociacijos narius ginklų, šaudmenų bei ekipuotės įsigijimo, panaudojimo bei realizavimo klausimais;
 • Rūpinasi asociacijos narių teisinio išprusimu teisėto ginklų panaudojimo pagrindų ir sąlygų srityse, fizinių asmenų šaudymo kvalifikacijos kėlimu ir tam būtinų sąlygų užtikrinimo klausimais;
 • Rengia informaciją ir/arba metodines rekomendacijas ginklų, šaudmenų ir kitos amunicijos bei ekipuotės įsigijimo klausimais;
 • Rengia ir skleidžia informaciją visuomenei apie asociacijos veiklą, jos bei asociacijos narių teikiamas paslaugas ginklų, amunicijos, ekipuotės kokybės vertinimo ir šaudybos srityse;
 • Organizuoja seminarus, konferencijas ir kitokius bendrus renginius ginklų, amunicijos, ekipuotės, šaudybos bei ginklų savininkų teisių užtikrinimo garantijų ir kitų su tuo susijusių klausimų sprendimų paieškos srityse;
 • Leidžia informacinius ir/ar metodinius, rekomendacinius leidinius;
 • Bendradarbiauja su visomis valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, bei akademinėmis mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigomis ginklų, šaudmenų ir kitos amunicijos bei ekipuotės įgijimo, laikymo bei praktinio panaudojimo, o taip pat ginklų savininkų teisių ir tinkamo jų užtikrinimo garantijų klausimais;
 • Savo kompetencijos ribose teikia pagalba valstybės valdymo, teisėsaugos ir teisėtvarkos bei teisingumo institucijoms;
 • Teikia išvadas ginklų ir šaudmenų kontrolę vykdančioms institucijoms dėl asociacijos narius ginklų bei šaudmenų laikymo ir saugojimo sąlygų atitikties įstatymų bei kitų norminių aktų reikalavimams;
 • Teikia išvadas bei rekomendacijas dėl ginklo panaudojimo sąlygų ir teisėtumo;
 • Teikia metodinę paramą asociacijos nariams, gerinant ir tobulinant ginklų praktinio panaudojimo įgūdžių kokybę;
 • Organizuoja ginklų, šaudmenų, kitos amunicijos ir ekipuotės, bei šaudybos specialistų parengimą ir jų profesinės kvalifikacijos tobulinimą.